Menjador

Menjador curs 2023-2024

Més informació a Coordinaciopaucasals@7itria.cat
Persones de contacte: Raquel: 653347996

Empresa; 7iTria

Web Menjador per families: https://activitats.fundesplai.org/public/landing/app-7itria

CLICKEU AQUÍ PER LLEGIR LA INFORMACIÓ BÀSICA DEL MENJADOR

Comissió de Menjador:

Funcions: Som les mares enllaç entre les famíles i menjador, estem en contacte amb l’ajuntament i la coordinadora de menjador fent reunions, com a mínim, quatre durant el curs. Fem un seguiment del procediment al menjador i el monitoratge, de les activitats i, un cop al mes, revisem la neteja, que el menjar es serveixi correctament en escalfor, quantitats i qualita. També ens ocupem de les incidències que poden haver-hi, conflictes i la seva resolució.

Comissió de menjador de l’AFA: comissiomenjador@afapaucasals.com

Menú de menjador en cas de confinament:

En cas dels nens i nenes de grups confinats o per alumnes que hagin de mantenir-se confinats per motiu COVID, sigui per patir la malaltia o per ser contacte directe d’un positiu, oferirem el menú per endur-se’n.  Es facilitarà el 1r i 2n plat i postres en envasos d’un sol ús facilitats per l’empresa. No és necessari que porteu cap recipient de casa.  La recollida es farà de manera esglaonada, mantenint la distància de seguretat i fent ús de mascareta obligatòria.Caldrà notificar la voluntat de recollir el menú per tal de poder planificar la seva elaboració de manera adequada:– Avisar a la Raquel (coordinadora de menjador) abans de les 9:30h, per via telefònica: 653 347 996
– Horari de recollida: 12:30h
– Lloc de recollida: a la porta que va a la cuina de l’escola, a la rampa d’accés a l’escola, just davant de la farmàcia. Truqueu al timbre que hi ha a la porta del carrer.

En el cas dels alumnes BECATS: seguint les indicacions del Departament d’Ensenyament es cobrarà el 100% del servei. Aquest cobrament del 100% de l’import del menú, es realitzarà amb independència de la recollida del menú per part de l’alumne.

El servei de menjador: comentaris i reflexions de l’AMPA

Amb aquest text volem donar informació global del servei de menjador. Pretenem posar al dia i informar del que s’està fent per tal de tenir un bon servei, dels precedents i evolució del servei a l’escola. També parlem del funcionament general i dels actors que intervenen per tal que es desenvolupi, supervisi i millori servei de menjador.

Actors

Els actors que intervenen són:

  • L’empresa adjudicatària, que desenvolupa el servei pròpiament dit.
  • Les direccions de les escoles, que vetllen pel bon desenvolupament i tenen gran pes en la coordinació.
  • Les AFAs, que supervisen el servei, aporten millores i fan d’interlocutor col·lectiu entre les famílies i els altres actors (principalment l’empresa).
  • L’Ajuntament de Vacarisses, que gestiona indirectament el servei de menjador escolar a través de la contractació d’una empresa concessionària. En tot cas, la Mesa de Contractació de la licitació, està integrada, a més dels membres que designa l’Ajuntament, pels directors dels centres docents beneficiaris del servei de menjador i per un representant de cada AMPA dels centres docents.
  • El Consell Municipal de Menjador, on hi són representats tots els actors i representants polítics del municipi. Aquest consell es reuneix periòdicament i, tal com descriu el reglament de funcionament del servei de menjador en el seu Art. 6: La Comissió de Menjador de Vacarisses vetllarà pel compliment de les condicions higiènic-sanitàries, dietètiques i educatives del servei de menjadors escolars i proposarà a l’Ajuntament l’adopció de les mesures que consideri oportunes per aquesta finalitat. La Comissió de Menjador s’encarregarà de fer el seguiment del funcionament del servei de menjador escolar.

L’AFA

Dins la Junta de l’AFA de la nostra escola hi ha persones que formem la Comissió de Menjador. La nostra funció és supervisar el servei amb visites al menjador, on ens quedem a dinar i observem el desenvolupament del servei, de forma que puguem aportar millores, gestionar de problemes i incidències en el servei, comunicar-nos amb l’empresa i fer de nexe col·lectiu entre aquesta i les famílies. La nostra tasca és només de seguiment, per assegurar-nos que es doni la resposta particular adequada per part de l’empresa, i de que es prenguin les mesures pertinents per tal de solucionar possibles errors. El contacte directe l’han de mantenir l’usuari i l’empresa. Això és el que es desprèn del reglament de funcionament del servei de menjador. Participem a la comissió municipal de menjador i a la mesa de licitació per la contractació de l’empresa adjudicatària quan s’escau.

En aquesta web hi podeu trobar tota la informació i documents relacionats. Cal recordar que les persones de l’AFA dediquem el nostre temps al bé comú de manera altruista i pretenem amb la nostra tasca millorar les condicions, valors i funcionament de l’escola en benefici dels nostres fills, les famílies, la mateixa escola i la societat en general. Aquesta reflexió és una demanda de comprensió de les limitacions que puguem tenir i una crida a la implicació aquells membres de l’AFA que hi vulguin col·laborar.

Antecedents

Venim d’una gestió del servei de menjador duta a terme per empreses convencionals de menjar col·lectiu. Aquesta gestió va derivar en nombrosos problemes, tant de menjar com de monitoratge: gestió de rebuts, qualitat de menjar, temperatures, manca de contingut pedagògic, problemes  de coordinació i aspectes nutricionals. Aquests últims estan reflectits en un informe sol·licitat al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el març de 2011 i que incloem en aquesta pàgina. Venim de l’alternança entre línia freda i calenta, i de comprovar que cap de les dues donava resposta a la manca de cuina pròpia. Venim d’una gestió i dinàmica de monitoratge amb problemes i vicis, amb conflictes interns que es traspassaven al servei donat.

La Comissió de Menjador ha rebut 3 queixes formals per escrit, una de manera oral i diferents comentaris de desacord que ningú ha vehiculat. Són queixes relacionades amb el plantejament nutricional i combinacions d’aliments. Creiem que en la majoria de casos hi ha el rerefons del gust i el sabor i, en menor grau, les textures d’alguns dels aliments servits. Per donar-hi resposta, a proposta de la mateixa empresa, s’ha demanat un informe de valoració de menú al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquest informe pretén posar en relleu les mancances i donar les directrius de millora. Els resultats de l’informe són sensiblement diferents en disseny respecte del que vam rebre el 2011.

Resum comparatiu:
                                                      2011                                         2015
  taula 1 de 13 ítems        6 aspectes a millorar               cap aspecte a millorar
  taula 2 freqüències        20 incompliments                     2 incompliments

Conclusió: En l’aspecte nutricional, que és del que bàsicament parla l’informe, la programació de menú compleix amb nota alta i es posa de manifest la gran millora respecte anys precedents. Sobre altres aspectes, tot i que en fa recomanacions, no estan valorats. Per part de l’empresa, s’ha ampliat la varietat, s’han modificat els mètodes de cocció i hi ha inquietud per la innovació. Quant a monitoratge, hi ha hagut una reestructuració i renovació. S’han vetllat per la formació dels monitors i monitores, s’ha canviat la coordinació, s’han assumit regulacions de personal i s’ha tutelat l’evolució dels canvis executats. Hem notat una millora molt important.

L’objectiu que es marquen per l’espai del migdia és que ha de ser un temps per relaxar-se i alliberar-se de l’atenció i esforç que requereixen les tasques escolars. Ha de permetre als infants reprendre la jornada de la tarda amb la millor disposició possible per afrontar la feina a l’aula, sense haver de renunciar a l’oportunitat educativa que ofereix aquest espai (alimentació i creixement personal).El projecte és engrescador i hem observat que s’han fet accions per aconseguir els objectius esmentats (gestió de conflictes, assemblees, responsabilització de tasques, formació per monitores…), però reconeixem la dificultat per assolir-lo.

La relació i contacte amb l’AMPA és fluida i ens donen resposta amb rapidesa. L’empresa es mostra disposada a tractar i emprendre accions de millora en qualsevol aspecte. Ens hem reunit per valorar el 1er trimestre. Podeu consultar el resum de l’acta en aquesta web. Per a la Comissió de Menjador el balanç global és positiu, tant per la feina realitzada com pels canvis fets en resposta a millores o esmena d’ errors.

Ha costat molt arribar a tenir una empresa amb uns valors com els que té l’actual. Una empresa que ha aportat valor pedagògic al servei, ha reordenant monitoratge, l’ha format i, fins i tot, n’ha assumit la regulació. Ha aportat nous conceptes nutricionals  (contemplats al plec de condicions de la licitació i a les recomanacions del Departament de Salut) i valors com els aliments ecològics i de proximitat.

Informació important sobre alimentació saludable

Us adjuntem informació sobre les noves directrius nutricionistes per una alimentació saludable que es marquen des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. També s’inclou un document amb les preguntes més freqüents sobre l’alimentació saludable i la proteïna vegetal.