Junta i Comissions

Gener 2022

Presidenta:

Alex Rullan

Funcions: Organització de l’AFA i l’establiment de la línia de treball, així com la coordinació de les diferents comissions. També és funció seva la interlocució amb l’equip directiu. Representatn al Consell Escola Municipal

Sotspresidenta:

Neus Albiac

Representa al Consell Escola de Centre. Funcions: Coordinació amb la presidenta en les tasques organitzatives de l’AFA i substitució de la presidenta en cas necessari.

Secretària:

Funcions: Convocar assemblees d’AFA , recollir actes de les reunions i tasques d’organització de la junta de l’AFA.

Contact junta: info@afapaucasals.com

Tresorera:

Anna Rodríguez

Funcions: Controla l’estat estat de comptes, ingressos, despeses, nombre d’associats i associades, facturació, peticions de subvencions i presentació de documents per a la justificació.

Contacto: tresoreria@afapaucasals.com

Comissió de Menjador:

Eva Valiente

Funcions: Som les mares enllaç entre les famíles i menjador, estem en contacte amb l’ajuntament i la coordinadora de menjador fent reunions, com a mínim, quatre durant el curs. Fem un seguiment del procediment al menjador i el monitoratge, de les activitats i, un cop al mes, revisem la neteja, que el menjar es serveixi correctament en escalfor, quantitats i qualita. També ens ocupem de les incidències que poden haver-hi, conflictes i la seva resolució.

Contacto: comissiomenjador@afapaucasals.com

Comissió Extraescolars:

Sandra Vega
De la programació d’activitats extraescolars i contacte amb les empreses que presenten els serveis. També responsable de les activitats d’acollida, matiners, casalet i canguratges per facilitar assistència en cas de reunions presencials.

Contacto: extraescolars@afapaucasals.com

Comissió de Convivència:

Cristina Martínez i Rosa Martínez i Esther Peretó

Funcions: participem en el seguiment de les situacions de conflicte entre alumnes un cop el centre escolar ja hi ha intervingut; assessorar a les famílies sobre les vies de comunicació de conflictes i activació de protocol.

Contacto: convivencia@afapaucasals.com

Comissió de Comunicació:

Patricia Eslava, Olga Llaverias, Laura Moreno, Sandra Vega, Míriam Càrdenas i Leni Pontcharra

Funcions: intentem que tingueu tota la informació actualitzada de l’escola, continguts web i xarses sociales, dissenya gràfica. Gestionem la web de l’AFA i el Facebook i fem suport al grup d’enllaços.
Grupo d’enllaços: transmetre la informació que l’AFA considera important que rebin les famílies, a través de grups de whatshap on hi participen mare si pares d’enllaç amb la resta de grups de l’escola.

Contacto: comunicacio@afapaucasals.com

Comissió de Covid / Prevencio

Alex Rullan, Patricia Eslava, Maria Martinez i Cristina Martinez

Contacto: prevencio@afapaucasals.com

Comissió de Formació Famílies

Eva Maciocco i Feli Escobar

Contacto: formacio@afapaucasals.com

Comissió de Sortides

Xavi Oriach (Coco) i Jordi Romero

Funcions: Planificació i organització de sortides familiars a l’entorn del municipi, per tal de facilitar el coneixement del medi més enllà de l’activitat escolar.

Contacto: activitats@afapaucasals.com

Comissió de Festes

Míriam Càrdenas, Maria Torruella, Núria Torruella i Neus Albiac

Contacto: activitats@afapaucasals.com

Membres de la Junta Directiva

Presidenta: Alex Rullan
Sotspresidenta: Neus Albiac
Secretària:
Tresorera: Anna Rodríguez
Vocals:
Núria Pérez
Elena Cano
Anna Rodríguez
Míriam Càrdenas
Feli Escobar
Laura Moreno
Cristina Martínez
Patricia Eslava
Sandra Vega
Olga Llaverias
María Torruella

Contacto general de AFA: info@afapaucasals.com

Coneix més sobre el AFA en els següents pàgines: